Тушаал, шийдвэр

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм)

2019-06-09
Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар    тогтоолын хавсралт ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагч (цаашид “төрийн албан хаагч” гэх)-ийн албаны үйл а...

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2019-06-09
2019 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр   Улаанбаатар хот Дугаар 33 ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ Төрийн албаны тухай хуулийн 40.2, Төрийн албаны зөвлөлийн саналыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс з...