Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Татварын хяналт шалгалт

2019-11-20
Хяналт шалгалтын тасгаас 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар ТЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу  Татварын хяналт шалгалтанд хамруулах эрсдэл бүхий 36 татвар төлөгчийг шалгалтанд хамруулахаас 27 татвар төлөгчийг хяналт шалгалтанд хамруулж 12,631.1 сая төгрөгийн зөрчилд 306,6 сая...