ГАЛТ ЗЭВСГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

2021/12/10
                                                        ГАЛТ ЗЭВСГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ
   1 дүгээр зүйл. Галт зэвсгийн албан татвар төлөгч
 1.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомжид заасны дагуу галт зэвсэг эзэмшиж байгаа дараах этгээд албан татвар төлнө:
1.1.1.Монгол Улсын иргэн;
1.1.2.өмчийн бүх төрөлд хамаарах хуулийн этгээд.
    2 дугаар зүйл. Албан татвар ногдуулах галт зэвсэг
2.1.Хууль сахиулах албаны болон байлдааны /зэвсэгт хүчин, хил хамгаалах, тагнуулын байгууллагын/ зориулалттайгаас бусад галт зэвсэгт албан татвар ногдуулна.
   3 дугаар зүйл. Албан татварын хэмжээ
3.1.Галт зэвсэг эзэмшигчид жил бүр доор дурдсан хэмжээний албан татвар ногдуулна:

Галт зэвсгийн төрөл

Албан татварын хэмжээ

/төгрөгөөр/

 

1

Үзмэр, цуглуулга, спорт-сургалтын зориулалттай галт зэвсэг

15 000

2

Ан агнуур, харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг

6,4 мм хүртэлх калибрын бүх төрлийн галт зэвсэг 6,5, түүнээс дээш мм-ийн калибрын бүх төрлийн галт зэвсэг үрлэн сумтай галт зэвсэг

30 000

60 000

30 000

 
     4 дүгээр зүйл. Албан татвараас чөлөөлөх

4.1.Дараах галт зэвсгийг албан татвараас чөлөөлнө:

4.1.1.музейн үзмэр, иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалтаар ашиглах боломжгүй, хөнөөх чадваргүй болсныг цагдаагийн байгууллага тогтоож гэрчилгээ олгосон;
4.1.2.байгаль хамгаалагчийн эзэмшилд байгаа албаны галт зэвсэг.
     5 дугаар зүйл. Албан татвар төлөгчийн үүрэг

5.1.Албан татвар төлөгч дараах үүрэг хүлээнэ:

5.1.1.өөрийн өмчлөлд байгаа галт зэвсгийг жил бүрийн 12 дугаар сарын 01-ний дотор цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж албан татварыг тогтоосон хугацаанд төлөх, эвдэрч ашиглагдахгүй болсон галт зэвсгийг зохих журмын дагуу бүртгэлээс хасуулах;

5.1.2.галт зэвсгийг өвлөх, худалдан авах тохиолдолд тухайн галт зэвсгийг зохих журмын дагуу ажлын арван өдрийн дотор бүртгүүлж галт зэвсгийн гэрчилгээ авах;
5.1.3.албан татвар төлөгч шилжин суурьшвал оршин сууж байсан газрын нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын бүртгэлээс хасуулан татварын тооцоо хийж шилжин очсон нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад энэ хуулийн 5.1.2-т заасан хугацаанд бүртгүүлэх.
     6 дугаар зүйл. Цагдаагийн байгууллагын үүрэг
6.1.Цагдаагийн байгууллага галт зэвсгийн бүртгэл, хөдөлгөөний мэдээг жил бүрийн 02 дугаар сарын 01-ний дотор тухайн нутаг дэвсгэрийн татварын албанд гаргаж өгнө.
    7 дугаар зүйл. Албан татвар төлөх хугацаа

7.1.Албан татвар төлөгч албан татварыг жил бүрийн 12 дугаар сарын 01-ний дотор орон нутгийн төсөвт төлнө.

    8 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох
8.1.Энэ хуулийг Галт зэвсгийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
                                                МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД
ГАЛТ ЗЭВСГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ  
Төв аймгийн Татварын хэлтэс Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх