МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨГЧ НЬ 12 ДУГАР САРЫН 15-НЫ ДОТОР ӨӨРИЙН ӨМЧИЛЖ БАЙГАА МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙ ТООЛОГДОЖ БҮРТГЭГДСЭН СУМ, ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТАТВАРАА ТӨЛНӨ.

2021/11/22
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨГЧ НЬ 12 ДУГАР САРЫН 15-НЫ ДОТОР ӨӨРИЙН ӨМЧИЛЖ БАЙГАА МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙ ТООЛОГДОЖ БҮРТГЭГДСЭН СУМ, ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТАТВАРАА ТӨЛНӨ.

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байгаа малыг өмчилж буй малчин, мал бүхий этгээд нь албан татвар төлөгч байна.

Тухайн татварын жилд албан татвар ногдуулах малын тоо толгойг Статистикийн тухай хуульд заасны дагуу хийгдсэн өмнөх жилийн мал тооллогын дүнд үндэслэн тодорхойлно.

Нэг малын тоо толгойд тухайн татварын жилд ногдуулах албан татварын хэмжээ нь 0-2000 төгрөг байна.

Албан татварын хэмжээг дээрх хязгаарт багтаан сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал малын төрөл тус бүрээр тогтооно.

Албан татвар төлөгч энэ хуулийн дагуу ногдуулсан албан татварыг тэнцүү хоёр хуваан тухайн жилийн 7 дугаар сарын 15, 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор өөрийн өмчилж байгаа малын тоо толгой тоологдож бүртгэгдсэн сум, дүүргийн төсөвт төлнө.

Албан татвар төлөгч албан татварын тайланг батлагдсан маягтын дагуу бэлтгэж, тухайн татварын жилийн 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор харьяа татварын албанд хүргүүлнэ.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨГЧ НЬ 12 ДУГАР САРЫН 15-НЫ ДОТОР ӨӨРИЙН ӨМЧИЛЖ БАЙГАА МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙ ТООЛОГДОЖ БҮРТГЭГДСЭН СУМ, ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТАТВАРАА ТӨЛНӨ.  
Төв аймгийн Татварын хэлтэс Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх