Шилжилт хөдөлгөөн

2018/12/15

Татварын албанд татвар төлөгч шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой дараахь материалыг ирүүлнэ:

  • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /хоёр тал/
  • Татвар төлөгчийн гаргасан шилжих хүсэлт
  • Санхүүгийн тайлан, баланс (улиралын тайлан өгсөн байх)
  • Татвар төлөгчийн харъяалал нь өөрчлөгдөх нөхцөл бүрдсэнийг нотлох баримт /ҮХЭХ-ийн гэрчилгээний хуулбар, газрын гэрчилгээ, лиценз, зөвшөөрөл, баг, хорооны засаг даргын тодорхойлолт, түрээсийн гэрээний хуулбар гэх мэт холбогдох бусад баримтууд/
Шилжилт хөдөлгөөн  
Төв аймгийн Татварын хэлтэс Facebook