Татвар төлөгчийн дугаар

2018/12/15

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, бүртгэх байгууллагад бүртгүүлсэн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршиж байгаа дотоод, гадаадын аж ахуй нэгж, төсөвт болон төрийн бус байгууллага, шашны байгуулага, улс төрийн нам, сан, олон нийтийн байгууллага, үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага зэрэг өмчлөгчөөс санхүүждэг байгууллагын хувьд бүртгэх байгууллагаас олгогдсон регистрийн дугаар нь татвар төлөгчийн дугаар байна.

Хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага, Монгол Улсад орлого олж байгаа гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөний газарт харъяалах нутаг дэвсгэрийн татварын алба татвар төлөгчийн дугаар олгон, татвар төлөгчөөр бүртгэн авч, татвар төлөгчийн гэрчилгээг олгоно.

Татвар төлөгчийн дугаар  
Төв аймгийн Татварын хэлтэс Facebook