Бүртгэлээс хасах

2018/12/14

Татвар төлөгчийг дараахь тохилдолд татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасах үндэслэл үүснэ. Үүнд:

  • Хуулийн этгээд татан буугдсан
  • Хуулийн этгээд дампуурсан тухай шүүхийн шийдвэр гарсан
  • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай тухай хуулийн 28.4 дэх заалтын дагуу бүртгэх байгуулагын саналыг үндэслэн хуулийн этгээдийн татан буулгах тухай шийдвэр гарсан
  • Татвар төлөгч иргэн нас барсан, эсхүл нас барсанд тооцсон
  • Хуульд заасан бусад үндэслэлээр

Татвар төлөгч хуулийн этгээд, байгууллага нь татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасуулах тухай хүсэлтээ харъяалагдах татварын албанд албан бичгээр гаргана.

Бүртгэлээс хасах  
Төв аймгийн Татварын хэлтэс Facebook