Шилжилт хөдөлгөөн

2018/12/14

Татварын албанд татвар төлөгч шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой дараахь материалыг ирүүлнэ:

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

Татварын албны тооцоололын хүснэгт

 “Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр"-ийн шилжилт хөдөлгөөн хуудас хэсэгт тухайн татварын албын даргын гарын үсэг тамга тэмдэг дарж баталгаажуулна.

Шилжилт хөдөлгөөн  
Төв аймгийн Татварын хэлтэс Facebook