Татвар төлөгчийн дугаар

2018/12/14

Татварын ерөнхий газрын даргын 2017оны 01дүгээр сарын 02-ны өдрийн 06 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

Татвар төлөгчийг бүртгэх журам

 Хоёр. Татвар төлөгчийн дугаар

2.3 Монгол Улсын иргэний хувьд тэдгээрийн иргэний үнэмлэхэд бичигдсэн регистрийн дугаар нь ТТД байна

Татвар төлөгчийн дугаар  
Төв аймгийн Татварын хэлтэс Facebook